Privacy policy

Vous êtes ici

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BVBA PUZZLE ACTIVITIES

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden.
3. Alle aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen 30 dagen door de klant aanvaard zijn.
4. In afwijking van artikel 1793 Burgerlijk Wetboek kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.
5. Alle meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen.
6. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd. Wij bepalen alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat, zonder dat enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
7. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekochte materialen met een schadevergoeding van 20 %. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs van de totale opdracht (exclusief BTW).
8. Indien de klant zijn boeking laat verzetten binnen de 4 weken, zal er geen vergoeding van 50€ worden aangerekend. Indien de klant zijn boeking niet laat verzetten binnen de 4 weken, wordt een vergoeding van 50€ aangetekend verzonden per post. Indien men vooraf betaald had, wordt het bedrag (-50€ vergoeding) achteraf terug gestort. Was het spel nog niet betaald, dan krijgt men de aanrekening aangetekend achteraf via mail en per post opgestuurd.
10. Bij officiële feestdagen worden alle prestaties aan 200% gefactureerd.
11. In geval van verkoopsovereenkomst moet de klant op het ogenblik van materiële levering de goederen onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
12. In geval van aanneming zal er slechts één oplevering gebeuren die leidt tot de definitieve aanvaarding van de diensten, werken. Ingebruikname en/of aanvaarding van de slotfactuur staat gelijk met definitieve aanvaarding. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
13. In geval van verkoop gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant. In geval van aanneming gaat het risico over bij levering. Bij de meeste opdrachten bestaat de taak van Puzzle erin om de juiste dienstverlening aan te bieden. Dit houd onder andere in opleiden, coachen, briefen en leveren van personeel. Alsook het voorzien van klein barmateriaal, kledij, en ander materiaal.
14. Bij recrutering van een teamlid van Puzzle om rechtstreeks te werken, zonder tussenkomst van Puzzle zal 5000 euro schadevergoeding aangerekend worden.
15. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. Wij bepalen alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer wij door deze vertraging schade lijden, dient de klant deze te vergoeden. Desgevallend kan het saldo van de nog uit te voeren werken worden geannuleerd. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 5.
16. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR per factuur (exclusief BTW).
17. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
18. De prestaties worden gefactureerd zoals overeengekomen in de overeenkomst, met een minimum van 4 uur dienstverlening per persoon. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang prestaties worden geleverd met een minimum van 4uur.
19. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling betaalbaar binnen de 8dagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar te Gent.
20. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 15 dagen na ontvangst bij ter post aangetekende brief worden betwist.
21. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.
22. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.